havenreglement 

 HERMUS jachthaven reglement

HAVENREGLEMENT

Artikel 1.
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein: de haven, gebouwen, parkeerterreinen, wateren, wegen en grasvelden.

Artikel 2.
Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of exploitant op te volgen.

Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Het is niet toegestaan om:

Algemeen:

 1. Hinderlijk lawaai te veroorzaken.
 2. De haven, het terrein, parkeerplaats of de gebouwen te vervuilen.
 3. Uw eigendommen ( buiten het eigen schip) onbeheerd te laten.
 4. Van 1 november tot 1 april overnachten op het schip.
 5. Honden los te laten lopen.
 6. Drinkwater gebruiken ten behoeve van het schoonmaken van vaar- en voertuigen.
 7. Vrije toegang van de wegen, looppaden en steigers op het haventerrein te hinderen of geheel te blokkeren.
 8. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het haventerrein of delen van het haventerrein voor commerciële doeleinden of in verenigingsverband te gebruiken.

Het terrein / parkeerplaatsen:

 1. Tent of windscherm op te zetten.
 2. In tent, caravan of camper te overnachten.
 3. Stoelen, tafels, barbecue`s op het terrein te stallen.
 4. De oevers te betreden.
 5. Een (kamp-) vuur te maken en / of te gebruiken.

De haven:

 1. Steunen, trapjes, boxen en andere attributen aan en op de steigers te bevestigen.
 2. De stroom en water voorzieningen weg te nemen, deze te verplaatsen, op andere wijze te bevestigen of aanpassingen aanbrengen.
 3. Autobanden, tapijt en andere attributen aan en op de steigers te bevestigen.
 4. Hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken.
 5. Met gehesen zeilen de haven in of uit te varen.
 6. In de haven te zwemmen.
 7. In de haven te vissen.
 8. Het vaartuig in onverzorgde staat te laten.
 9. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren.
 10. Behoudens toestemming van havenmeester een andere ligplaats innemen dan is aangewezen.
 11. Het in het haventerrein bevindende vaartuig als woon en/of verblijfplaats te gebruiken.

Artikel 4
Personen die niet voldoende kunnen zwemmen zijn verplicht in de buurt van de oevers en op de steigers een geschikt reddingsvest te dragen.

Artikel 5
De havenexploitant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed tenzij een en ander gevolg van een aan hem en/of zijn medewerkers toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7
Wanneer het schip op het droge staat is het niet toegestaan:

 1. De gebruikte bokken en steunen weg te nemen, deze te verplaatsen of op enigerlei andere wijze te bevestigen.
 2. Aanboord te overnachten
 3. De (scheeps)verwarming te gebruiken.
 4. De accu`s aangekoppeld te laten.
 5. Licht ontvlambare stoffen zoals, gas, petroleum aan boord te hebben of te gebruiken.

Artikel 8
Overtreding van een van de in het havenreglement genoemde artikelen geeft de havenmeester of exploitant het recht de overtreder de toegang tot de haven, terreinen en gebouwen te ontzeggen. Tevens heeft de havenmeester of exploitant per direct het recht tot het ontbinden van de huurovereenkomst zonder restitutie van de havengelden. Daarbij kunnen kosten die eventueel gemaakt moeten worden om de overtreding recht te zetten verhaald worden op de veroorzaker.

Hermus watersport

Hatenboer 54, 6041TN, Roermond
+31475337112
watersport@hermus.eu